WARUNKI GWARANCJI

Informacje dla końcowych użytkowników wypełnień drzwiowych PERITO

 • • Zwróć się do swojego sprzedawcy okien i drzwi w celu uzyskania kompletnych informacji o produktach PERITO. Zapytaj o różnice między wypełnieniami wkładanymi a zakrywającymi skrzydło. Ponadto zapytaj o różnice dotyczące materiałów płyt wierzchnich – ALU, GFK, HPL i tworzywo. Wszelkie informacje są dostępne również na stronach internetowych www.perito.cz!
 •  
 • • Wypełnienia drzwiowe z drewnopodobnym wykończeniem powierzchni są produkowane w technologii próżniowej przy wysokiej temperaturze, z tego względu mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach kolorystycznych wzoru drewna. W związku z tym odcień może różnić się od odcienia ramy drzwi! 
 •  
 • • Folię ochronną, która jest „naklejona” na całej powierzchni, należy usunąć z produktu najlepiej natychmiast po osadzeniu drzwi, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca. We własnym interesie należy dokładnie sprawdzić produkt, producent nie będzie uznawał późniejszych reklamacji dotyczących ewentualnego uszkodzenia powierzchni produktu lub oszklenia. 
 •  
 • • Produkt musi być zamontowany w wystarczającej odległości od urządzeń grzewczych, źródeł promieniowania cieplnego i otwartego ognia. Należy również unikać kontaktu ostrych lub twardych przedmiotów z powierzchnią produktu. 
 •  
 • • WARUNKIEM poprawnego funkcjonowania wypełnienia drzwiowego jest przestrzeganie sposobu produkcji i instalacji skrzydła oraz ramy drzwi wejściowych określonego przez producenta profili. W razie użycia niewłaściwego profilu, wzmocnienia, braku elementów wzmacniających itd. nie gwarantuje się prawidłowego funkcjonowania wypełnienia drzwiowego! Dostawca drzwi z wypełnieniem zakrywającym musi bezwarunkowo postępować zgodnie z instrukcją i przestrzegać technologii naklejania wypełnienia drzwiowego na skrzydło! 
 •  
 • • Podczas normalnego użytkowania zupełnie wystarczy od czasu do czasu przemyć produkt szmatką lub gąbką przy użyciu standardowych środków czyszczących niezawierających alkoholu (spirytusu)! W żadnym przypadku nie wolno używać do czyszczenia chemikaliów, rozpuszczalników, środków ściernych lub zawierających alkohol. 
 •  
 • • Akcesoria należy czyścić zwykłymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do danego rodzaju materiału.
 •  
 • • Utrzymanie i czyszczenie standardowego przeszklenia należy przeprowadzać w zwykły sposób z użyciem środków do mycia okien. W razie rozbicia szyby należy skontaktować się ze swoim dostawcą. W żadnym przypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. 
 •  
 • • Ocenę jakości powierzchni i szyb przeprowadza się gołym okiem z odległości 3 metrów. Wady, które nie są widoczne z tej odległości, nie stanowią wady produkcyjnej i nie mogą być przedmiotem reklamacji. 

 • Produkty PERITO z lakierem RAL

 • • Lakier na powierzchni produktu osiąga odpowiednie właściwości po 30 dniach od jego nałożenia. Przez ten czas należy postępować z produktem tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia powierzchni. Po upływie tego czasu lakier uzyskuje odpowiednią twardość i wytrzymałość 

 • • Po upływie 30 dni można przemyć powierzchnię czystą ciepłą wodą, a następnie przetrzeć czystą miękką gąbką. Zawsze należy myć całą powierzchnię produktu. Przy zbyt wysokim ciśnieniu i wielokrotnym czyszczeniu małej powierzchni może dojść do widocznego wytarcia powierzchni! 
 •  
 • • Zanieczyszczeń nie wolno usuwać przy pomocy suchej ścierki, nie wolno używać żadnych środków czyszczących, takich jak środki do dezynfekcji, spirytus, aceton itp. 
 •  
 • • Powierzchnie lakierowane są ogółem podatne na uszkodzenia mechaniczne, należy więc czyścić je z zachowaniem należytej ostrożności przez cały okres użytkowania produktu PERITO.
 •  
 • • Ocenę jakości powierzchni lakierowania zewnętrznych elementów budowlanych przeprowadza się gołym okiem z odległości 2 metrów. Małe pęcherzyki, drobne rysy i szlify niewidoczne z tej odległości nie stanowią wady produkcyjnej i nie mogą być przedmiotem reklamacji 
 •  
 • Warunki gwarancji

 •  

1. Wygląd wypełnienia

Wygląd wypełnienia, to znaczy kolor, jakość powierzchni i szyb oraz ogólne wrażenie estetyczne ocenia się przy świetle dziennym, gołym okiem z odległości 3 m od wypełnienia drzwiowego. Ewentualne wady, które nie są z tej odległości widoczne, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Różne struktury powierzchni ramek i powierzchni panelu są dopuszczalne. Ta różnica nie może być widoczna z odległości większej niż 3 m.

Ramki ornamentowe uważa się za element ozdobny, a ich wielkość podlega tolerancji wymiarów +/- 2% długości krawędzi.


Oceny odcienia folii wzoru drewna dokonuje się według oficjalnych wzorników dostawców tych folii – Renolit, Hornschuh i Cova. Producent nie odpowiada za różnice odcieni między foliami dostawców w przypadku użycia różnych folii na ramę i skrzydło, w zależności od rodzaju zamówionej folii do panelu drzwiowego (np. Złoty dąb Renolit 2178001 vs. Złoty dąb Hornschuh 436-2036 ). UWAGA – folie dekoracyjne dla profili i wypełnień drzwiowych produkuje się w różnych technologiach. Końcowy wygląd wzoru drewna nie musi więc być identyczny. Mogą wystąpić różnice w odcieniu koloru wzoru drewna, „naciągnięciu” folii itd.

W przypadku zastosowania różnych materiałów do produkcji 1 wyrobu (na przykład płyta lakierowana w kombinacji z barwionym PCW) może, w wyniku długotrwałego działania czynników atmosferycznych, dochodzić do różnych zmian koloru poszczególnych części.

Wady występujące podczas użytkowania produktu i w okresie gwarancyjnym, mające wpływ na wygląd lub funkcjonalność produktu, będą przedmiotem postępowania reklamacyjnego

Powłoka lakiernicza RAL jest wykonywana według określonego numeru RAL i musi być zgodna z wzornikiem RAL K5 CLASSIC POLOMAT. Reklamacje niezgodności odcienia kolorów wypełnienia drzwiowego i ramy będą rozpatrywane na podstawie tego wzornika.

2. Przeszklenie

Wszystkie wypełnienia drzwiowe są w podstawowym wariancie oszklenia produkowane z szybami termoizolacyjnymi i ciepłą ramką. Szyba ta jest umieszczana priorytetowo od wewnętrznej strony skrzydła drzwi, w razie kombinacji z witrażami po zewnętrznej stronie.

Ewentualne zamglenie wewnętrznej części przeszklenia wypełnienia drzwiowego jest uważane za wadę i może być przedmiotem reklamacji.

Podczas czyszczenia przeszklenia witrażowego należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenia powstałe w wyniku użycia ściernych lub agresywnych środków czyszczących, a także uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

Metody badania i oceny wad szkła izolacyjnego określają właściwe normy budowlane dla szkła
ČSN EN 572-8
 
Wady, które zmieniają wygląd szyby = widoczne wady, np. zarysowania – ostre mechaniczne uszkodzenia powierzchni szkła (mogą być liniowe / podłużne lub punktowe – patrz ČSN EN 572-8).
 

Definicja tolerancji produkcji i wyglądu szyb witrażowych

COLORA+CRYSTAL – tolerancja zakrycia taśmy ołowianej 2 mm
COLORA – pęcherze pod kolorową folią tworzące efekt prawdziwego szkła
COLORA – folia kolorowa jest oderwana, dlatego zawiera plamy i smugi
CRYSTAL – trawiona powierzchnia kamieni fasetowanych jest nieregularna, mogą pojawić się gładkie powierzchnie maks. 1 cm2
FUSING – pęcherze w szkle są zwykłym efektem powstającym podczas spiekania
FUSING – białe (mleczne) szkło, może zawierać czarne kropki, będące efektem technologii produkcji takiego szkła
FUSING – krawędzie spiekanych szyb nie są ostre i równe


Orientacja szyb w produkcji

Umieszczenie poszczególnych wybranych szyb do podwójnej termoizolacyjnej, ewentualnie potrójnej ma wiele wariantów i kombinacji. Poszczególne pozycje szyb są zawsze podane w programie do zamawiania PERITO podczas zestawiania oszklenia! Pozycje można zmieniać według życzenia.

W przypadku potrójnej szyby standardowa oferta szyb zostaje automatycznie uzupełniona o szybę środkową optiwait (clear vision).

 

Ocena osi symetrii szyby ornamentowej według ČSN EN 572-5 z grudnia 2004 r.

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapienno-kwarcowego – część 5: Szkło wzorowane

Ta norma jest czeskim odpowiednikiem normy europejskiej EN 572-5:2004. Norma europejska EN 572-5:2004 ma status czeskiej normy technicznej
 

Wyciąg z normy
4.2.2 Tolerancja
Tolerancje, t, patrz rysunek wymiarów nominalnych długości, H, i szerokości, B, zależy od grubości szyby i dla szyby 4 mm tolerancja wynosi 3 mm.
 

Obr_1.png

                      Rysunek 1 – Określenie długości, szerokości i prostokątności


5.2.1.2 Wady wzoru
Element bazowy, na przykład linia prosta lub krawędź prosta jest umieszczana na szybie tak, jak jest podane na rysunku. Mierzy się odchylenie x wzoru w stosunku do elementu bazowego.
 

Obr_2.png Obr_3.png Obr_4.png
Rysunek 2 – Nieprostokątność Rysunek 3 – Pofałdowanie Rysunek 4 – Wygięcie w łuk5.3.3.
Odchylenie wzoru x patrz rysunek, nie może przekroczyć 12 mm na metr.


Pęknięcie szyby wypełnienia drzwiowego
Szkło jest materiałem kruchym, który nie podlega deformacji plastycznej. Po przekroczeniu granicy wytrzymałości natychmiast pęka. Pękanie jest wynikiem działania na szkło naprężenia mechanicznego i cieplnego, przekraczającego wartość dopuszczalną dla danego formatu i zależącego od wielkości powierzchni szkła, zastosowanych typów szyb ornamentowych itd. Oznacza to, ze jeżeli dana szyba została dostarczona do klienta w całości, a do jej pęknięcia doszło podczas użytkowania, przyczyn pęknięcia należy upatrywać w czynnikach, które działały na szkło w chwili pęknięcia (uderzenie spowodowane przeciągiem, uszkodzenie mechaniczne przy uderzeniu itp.). Współczesne metody produkcji szkła umożliwiają utrzymać naprężenie wewnętrzne szkła na niskim, kontrolowanym poziomie. Ewentualne wady wynikające z niewłaściwych napięć wewnętrznych pojawiłyby się więc już podczas czynności związanych z produkcją szyb podwójnych (potrójnych) oraz podczas produkcji wypełnienia drzwiowego. Dlatego też pęknięcie szyby nie może nastąpić samowolnie i ze względu na powyższe nie może być przedmiotem reklamacji. 

3. Deformacje wypełnienia drzwiowego

Płyty wierzchnie z tworzywa podlegają rozszerzalności cieplnej w wyniku zmian temperatury otoczenia. Producent nie ma na to wpływu. Ze względu na takie właściwości pod wpływem zmiany warunków atmosferycznych (ciepło i zimno) dochodzi do rozciągnięcia i naprężenia materiału, które mogą się następnie objawić w postaci wygięcia lub skręcenia wypełnienia drzwiowego. Nie można wyeliminować tego czynnika, nie zaleca się też ograniczania go w wyraźny sposób, ponieważ mogłoby to spowodować pęknięcie płyty licowej (dotyczy tworzywa sztucznego). Duży wpływ na wygięcie wypełnienia ma też sam sposób wykonania skrzydła, w którym osadzono wypełnienie. Ze względu na dylatację własną wypełnienia nie są w stanie spełnić wymogów rozszerzalności skrzydła w takim stopniu jak szyba izolacyjna. Przy spełnieniu warunków montażu, przede wszystkim pozostawieniu szczelin dylatacyjnych na rozszerzenie wypełnienia, wspomniane powyżej deformacje nie wpływają na funkcjonalność i wygląd wypełnienia drzwiowego. Z powyższych powodów wygięcie wypełnienia nie może być podstawą reklamacji.
  

4. Wymiary wypełnień drzwiowych

 • Przycięcie na miarę przeprowadza się z tolerancją +/- 2 mm według osi symetrii, o ile w zamówieniu nie podano inaczej. Każdy wyrób ma w programie PERITO podane maksymalne dozwolone przycięcie. Jeżeli maksymalne przycięcie zostanie przekroczone, na dany wyrób nie udziela się gwarancji na rozklejenie! Grubość wypełnienia drzwiowego ma tolerancję +/- 1 mm